Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden geleden voor alle (online) aankopen via de website www.lunchbestelling.nl van Boon’s dagmarkt en zijn in werking getreden vanaf 1 januari 2019.

Artikel 1 Definities

De definities in deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. “u”: een consument (natuurlijke persoon) die de website van www.lunchbesteling.nl  bezoekt, dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die via de website van www.lunchbestelling.nl in een contractuele relatie met www.lunchbestelling.nl komt te staan (bestelling van broodjes, snacks en/of drank plaatst);
  2. “wij”: de natuurlijke of rechtspersoon die de producten of afstand aan u aanbiedt, Boon’s dagmarkt, Solisplein 1, 2909 SC Capelle aan den IJssel, telefoonnummer 010 202 0751, email  
  3. “koopovereenkomst”: een koopovereenkomst waarbij u producten koopt op afstand via de website www.lunchbestelling.nl  en deze producten door ons worden geleverd. 

Artikel 2 Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons, op elke  bestelling die via www.lunchbestelling.nl wordt verzorgd en op elke met u gesloten koopovereenkomst. 
  2. www.lunchbestelling.nl  behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
  3. Voordat u iets van ons van ons koopt, brengen wij deze algemene voorwaarden en eventuele specifieke productvoorwaarden duidelijk onder uw aandacht. Wij moeten dat doen zodat u deze algemene voorwaarden kunt downloaden, uitprinten en opslaan.
  4. Door het gebruik van de website www.lunchbestelling.nl  en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt u deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website.
  5. Naast deze algemene voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven ook specifieke  voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Wanneer de algemene voorwaarden en de specifieke voorwaarden strijdig zijn met elkaar, dan gelden, in beginsel, die bepalingen uit de specifieke voorwaarden boven de algemene voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

Artikel 3 Het aanbod

3.1 Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten.

3.2 Het kan voorkomen dat wij een bepaald product niet op voorraad hebben. Wij hebben dan het recht om in plaats van het bestelde product een soortgelijk product als alternatief aan te bieden dan wel de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4 De koopovereenkomst 

4.1 U gaat door middel van het plaatsen van een bestelling akkoord met onze algemene voorwaarden en u gaat direct een koopovereenkomst aan met www.lunchbestelling.nl voor het leveren van het door u geselecteerde producten. 

4.2 Na het sluiten van een koopovereenkomst sturen wij u direct een elektronische bevestiging per email. 

Artikel 5 De prijzen

5.1 Alle prijzen op de website zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief btw. 

5.2 Bezorgkosten worden bij de bestelling eventueel apart vermeld.

5.3 Eventuele speciale aanbiedingen die op de website worden vermeld, gelden alleen voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij de speciale aanbieding.

Artikel 6 Betaling

6.1 U betaalt de verschuldigde bedragen op het moment van bestelling via www.lunchbestelling.nl met iDEAL of met contant geld op het moment van aflevering van uw bestelling.

6.2 Betaling op rekening (factuur) kan worden toegestaan nadat hiervoor een verzoek is ingediend en door ons is goedgekeurd.

Artikel 7 Bestelling & Bezorging

7.1 Voor de levering van uw bestelling worden geen bezorgkosten in rekening gebracht. Het minimale bestelbedrag bedraagt €25,-.

7.2  Voor bestellingen van minder dan €25,- worden bezorgkosten van €4 in rekening gebracht. 

7.3 Per productvariant leveren wij een maximum van 10 artikelen per  bestelling. 

7.4  De producten worden zo snel mogelijk afgeleverd. De op de website aangegeven levertijden van 90 minuten gelden slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. www.lunchbestelling.nl kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de website of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

7.5 Bezorgingen vinden plaats op het door u tijdens de totstandkoming van de koopovereenkomst opgegeven adres.

7.6 Wij verzoeken u op het overeengekomen levermoment aanwezig te zijn om de bestelling in ontvangst te nemen. Indien u op het overeengekomen moment niet aanwezig bent, dan kan de bestelling niet worden afgeleverd. In dat geval zullen wij proberen telefonisch contact op te nemen en bij geen gehoor of indien u niet thuis bent zijn wij genoodzaakt de bestelling mee terug te nemen. Of te annuleren.

7.7 Als de bezorging niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u zo snel mogelijk hiervan bericht. 

7.8 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot ons tot het moment van bezorging aan u, tenzij anders is overeenkomen. 

7.9 www.lunchbestelling.nl is gerechtigd de bezorging in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door ons gedragen.

Artikel 8 Annulering

8.1 In verband met de bederfelijkheid van ons aanbod geldt dat u geen recht heeft om de bestelling te annuleren.  Het is enkel mogelijk om een bestelling te annuleren, als dit meer dan 24 voor bezorging aan ons wordt doorgegeven. 

8.2 www.lunchbestelling.nl heeft het recht een bestelling te annuleren indien bijvoorbeeld de producten niet meer beschikbaar zijn, of u een incorrect of onbereikbaar telefoonnummer, andere contactgegevens heeft opgegeven of in geval van overmacht. 

Artikel 9 Ruilen en herroepingsrecht

9.1 U bent verplicht de broodjes en of andere producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Reclamering te zake van gebreken in de broodjes en of andere producten dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 3 dagen na bezorging. De reclamering dient gericht te worden aan Boon’s dagmarkt, Solisplein 1, 2909 SC Capelle aan den IJssel. 

9.2 Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst dan is www.lunchbestelling.nl slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van de afgeleverde broodjes en of andere producten of vervanging van de afgeleverde broodjes en of andere producten.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

10.1 Eigendom van de broodjes en/of andere producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op u over, nadat u al het geen u ter zake van enige overeenkomst met www.lunchbestelling.nl bent verschuldigd, volledig heeft voldaan. 

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 www.lunchbestelling.nl kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. 

11.2 www.lunchbestelling.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

11.3 Indien www.lunchbestelling.nl, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot de broodjes en of andere producten of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. 

Artikel 12 Overmacht

12.1 In geval van overmacht is www.lunchbestelling.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens u na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

12.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens u geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of op enig moment niet beschikbaar zijn van de website.